برگزاری جلسه تصویب آیین نامه اکران ۹۷ در سازمان سینمایی

سینماپرس: جلسه تصویب آیین نامه اکران سال پیش رو امروز در سازمان سینمایی برگزار می شود و نمایندگان صنوف سینمایی با رییس این سازمان صحبت می کنند.