برپایی یک کارگاه تخصصی در مدرسه ملی سینما

مدرسه ملی سینمای ایران با هدف ارتقاء مهارت های تخصصی و دانش مجریان و دستیاران جلوه های ویژه میدانی کشور «کارگاه تخصصی جلوه های ویژه میدانی در سینما» را برگزار کند.