برناردو برتولوچی درگذشت

وی از کارگردانان نئورئالیست ایتالیا به شمار می رود که با ورود به سینما در چند فیلم دستیار کارگردانان سرشناس ایتالیا، ازجمله پازولینی بود. -
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی