بررسی شفاف سازی سینما در روز ملی سینما

سینماپرس: رئیس سازمان سینمایی در روز سینما گفت: شفاف سازی باعث ایجاد اطمینان بیشتر و مانع از تبعیض ها و پارتی بازی ها می شود.