برای فردا ////دورخیز موزه هنرهای معاصر برای برپایی نمایشگاه بزرگ هنر انقلاب

رییس موزه هنرهای معاصر از تدوین طرحی برای برپایی نمایشگاه بزرگ هنر انقلاب خبر داد و گفت: هنر انقلاب یکی از متشخص ترین هنر دوران کشور ما است که ابعاد هنری آن به درستی شناخته و مورد توجه قرار نگرفته است. – فرامدیومی بگذاریم که در آن آثاری از رشته های مختلف از جمله سینما، موسیقی و نقاشی حضور داشته باشند، جریان انقلاب و تاثیرگذاری آن بر هنر را می توانیم به خوبی بررسی کنیم. آقایی ضمن تاکید بر اینکه ما به این شکل …
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی