بدون توافق اصولی امکان یکپارچگی تهیه‌کنندگان وجود ندارد

سینماپرس: علی ژکان درباره وحدت اصناف تهیه کنندگان سینما گفت: انجمن ما با یکپارچگی صنوف تهیه کنندگان مخالفتی ندارد، آنچه با مخالفت همراه است مقابله با برتری‌جویی و تبعیض در ارزیابی و ارزشگذاری است.