بخش «کار» ما هنرمندان با وزارت کار مربوط است و بخش «هنری» آن با وزارت فرهنگ و ارشاد!

سینماپرس: محمدعلی نجفی رئیس هیأت مدیره خانه سینما از دیدار با وزیر کار خبر داد و گفت که آقای شریعتمداری نوید و قول‌هایی برای حل مشکلات هنرمندان داده است.