بحث هایی درباره سینمای ایران در یک انجمن صنفی

سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات پخش درباره چگونگی عضویت رسمی در این انجمن، ارائه فیلم به سینماهای سیار و سینماهای کوچک و تدوین آیین نامه برای این انجمن صنفی توضیحاتی ارائه کرد. - مرتضی شایسته در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد: درجلسه ای که هفته گذشته برگزار شد بحث هایی راجع به موارد متعددی در سینمای ایران صورت گرفت. یکی از مهمترین موارد، طرح عضویت رسمی اعضا در این انجمن پس از پرداخت ورودیه بود. او ادامه ...
منبع خبر: تیتر برتر
دسته بندی خبر: فرهنگی