با مذاکره مشکل خشکسالی را رفع کردیم

شهیدخبر: ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما با کنایه به ناکارآمدی وزارت راه و مدیریت بحران در توئیتر خود نوشت: ما باران و برف، ابر و همه چیزمان را با مذاکره از طریق برجام به دست خواهیم آورد، یک مشت دلواپس نماز باران میخوانند!