بازسازی موزه هنرهای معاصر تا پایان سال نهایی می‌شود

سینماپرس: علیرضا کاراندیش با اشاره به اینکه مرمت و بازسازی موزه هنرهای معاصر رو به اتمام است، گفت: «امیدواریم موزه هنرهای معاصر تا ۲۰ سال آینده نیازی به مرمت نداشته باشد»