ای کاش به همان سکوت مرگبار خود ادامه میدادید

سینماپرس: روزنامه اعتماد در گزارشی به قلم فردی مجهول الهویه که خود را رزمنده دفاع مقدس! نامیده، تندترین حملات را به جشنواره مقاومت روا داشته و با به کارگیری دروغ‌هایی آشکار جشنواره مقاومت را در راستای حمایت از یهود دانسته است!