این هنر سروصدا ندارد!

هنرمند همیشه مظلوم است، به خصوص هنر خوشنویسی که از ملزوماتش این است که گوشه خلوت داشته باشد و فارغ از هیاهو و حاشیه ها به مشق و تمرین بپردازد. - بسیاری از هنرهای دیگر چون موسیقی و سینما، همزمان با تمرین تبلیغ نیز دارند شعارسال :یک استاد خوشنویسی گفت: هنرمند همیشه مظلوم است، به خصوص هنر خوشنویسی که از ملزوماتش این است که گوشه خلوت داشته باشد و فارغ از هیاهو و حاشیه ها به مشق و تمرین بپردازد. بسیاری از هنرهای ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی