این مملکت با دو یا سه فیلم فاخر به جایی نمی رسد!

بیاییم تا بیشتر از این دیر نشده به فکر سرمایه های مولد این جامعه سربلند و کوشا و امیدوار باشیم، هم اکنون بخش وسیعی از اهالی این سینما خانه نشین شده اند.