این شورای صنفی توان چینش مناسب اکران نوروزی را دارد؟

سینماپرس: دوگانگی موجود در تصمیمات شورای صنفی نمایش نگرانی هایی را پیرامون اکران عادلانه فیلم ها در فصل اکران نوروزی ایجاد کرده است.