ایران هراسی؛ این بار در «آدمکش آمریکایی»

سال هاست که واژه هایی همچون ایران هراسی و اسلام هراسی به فضای سینما هم کشیده شده اند و هالیوود بیشترین بهره برداری از این مفاهیم را کرده است. علاوه بر این، کم نیستند فیلم هایی که با این محوریت ساخته شدند؛ فیلم هایی همچون «۳۰۰»، «گلاب»، «صلح جو»، «آرگو»، «ظهور یک امپراطور»، «سپتامبرهای شیراز» و «غیرقابل تصور» تنها چند نمونه از این دست هستند.