اکران نوروزی با فیلم من زنده شد

بعد از اخراجی هاست که سینما احیا می شود و مردم دوباره به سالن های سینما هجوم می آورند، اما قبل از آن اکران نوروزی، جزء فصل مرده سینما بود. - 0 فرهیختگان منبع: به گفت وگو نشستیم. آقای ده نمکی، برای سوال اول از سوژه زندانی ها شروع کنیم. شما می خواستید فیلم طیب را بسازید اما به یک باره شنیده شد که در حال ساخت زندانی ها هستید. چه شد که سراغ ساخت این فیلم رفتید؟ چون فیلم طیب یک فیلم تاریخی بود و امکانات خاص مالی را می طلبید،
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی