اول آبان؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جایزه پژوهش سینمایی سال

سینماپرس: مهلت شرکت در دومین جایزه پژوهش سال سینمای ایران به دنبال درخواست پژوهشگران تا اول آبان ماه ۱۳۹۷ تمدید شد.