اولویت سازمان سینمایی جابجا شده است؟

سینماپرس: با وجود اینکه انتظار می رفت سازمان سینمایی به موازات تدوین نظام نامه جدید اکران به رفع نگرانی های اهالی سینما در این حوزه بپردازد، اما این نهاد تنها چند روز پس از انتشار این نظام نامه، مصاحبه هایی در تایید و حمایت از آن را به رسانه ها ارسال می دارد.