اهدای جایزه به بهترین فیلم «عاری از دخانیات» در جشنواره «سلامت»

سینماپرس: جایـزه ویـژه دبـیـر سومین جشنـواره فیلم «سلامت» برای فیلمی عاری از دخانیات، امسال به بهترین فیلم با این رویکرد اهدا خواهد شد.