انتقاد به اجبار برای ثبت صنوف سینمایی در وزارت کار/ وقتی مدیریت خانه سینما منافع عمومی اصناف را فدای خود می کند!

سینماپرس: تعدادی از سینماگران در پی اجبار هیأت مدیره خانه سینما برای ثبت صنوف سینمایی در وزارت کار گفتند: خانه سینما نهادی ناتوان و همراه با عملکردهای عجیب شده است؛ این دسته از سینماگران تأکید کردند: بسیاری از کارهایی که در خانه سینما صورت می گیرد با اساسنامه این نهاد در تضاد جدی است و برخی افراد فهمیده یا نفهمیده با تمام قوا برای سرنگونی و نابودی کامل سینما تلاش می کنند.