انتصاب مدیر روابط عمومی سازمان امور سینمایی

سینماپرس: محمد مهدی حیدریان رییس سازمان امور سینمایی در حکمی مسعود نجفی را به عنوان مدیر روابط عمومی این سازمان منصوب کرد.