انتصاب مدیر بخش تولید محصول پنجمین جشنواره «هنر مقاومت»

سینماپرس: با حکم مسعود نجابتی، صابر شیخ رضایی به عنوان مدیر بخش تولید محصول پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» منصوب شد.