انتصاب مدیر امور نمایشی مرکز سیمای استان‌های رسانه ملی

سینماپرس: اسرافیل علمداری به عنوان مدیر امور نمایشی اداره کل طرح و هماهنگی تولید مرکز سیمای استان ها انتخاب شد.