انتصاب اعضای کمیته انضباطی کارگروه اکران

سینماپرس: با انتخاب شورای عالی اکران و با حکم رییس سازمان سینمایی، اعضای کمیته انضباطی کارگروه اکران سینمای ایران منصوب شدند.