انتصاب اعضای هیأت انتخاب و داوری کمیسیون سیمای جشنواره تولیدات مراکز

سینماپرس: اعضای هیأت انتخاب و داوری کمیسیون سیمای بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز با حکم معاون امور استان‌های رسانه ملی منصوب شدند.