انتصابات جدید در نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی

سینماپرس: دبیر بخش­ مسابقه­ نمایش­نامه ­نویسی و نمایشنامه­ خوانی و مسئول دبیرخانه نخستین دوره­ جشنواره­ تئاتر اکبر رادی منصوب و معرفی شدند.