انتشار بخش دیگری از عملکرد حمایتی سازمان سینمایی

سینماپرس: بخش دیگری از لیست عملکرد حمایتی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری به تفکیک از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ منتشر شد.