انتخاب هیات مدیره جدید انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما

سینماپرس: هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران انتخاب شدند.