«امین صافی زاده» مدیر روابط عمومی جشنواره «هنر مقاومت» شد

سینماپرس: «امین صافی زاده» به عنوان مدیر روابط عمومی پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» منصوب شد.