امریکا «رومانوف‌ها» را در نوبت پخش دارد، ما با خنده‌درمانی خوشیم

سینماپرس: در حالی که صنعت سریال‌سازی امریکا در ادامه سلسله‌موفقیت‌هایش در ساخت مضامین استراتژیک و جذب مخاطب جهانی تولید رومانوف‌ها را در نوبت پخش دارد، سریال‌سازی در ایران همچنان خنداندن و صرفاً سرگرم کردن مخاطب را هدف اصلی خود تعریف کرده است.