امروز دشمنان به سراغ دروغ و تغییر واقعیّات در ذهن‌ها رفته‌اند

سینماپرس: حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با مستندسازان جوان، بیان کردند: هنر انقلابی هنر است و در عین‌حال در آن دروغ نیست، فریب نیست، فساد نیست، اغوا نیست؛ هنر اسلامی این است... امروز دشمنان به سراغ تحریف و دروغ و تغییر واقعیّات در ذهن‌ها و این‌ها رفته‌اند؛ چیزی که می‌تواند ذهن‌ها را روشن کند، همین مستندهای شماست.