الگوی «فاشیسم» و ابهامات و ایهامات در حال گسترش جشنواره سی و نهم

سینماپرس: مرور حرکت جشنواره سی و نهم تا به امروز؛ اگر چه می‌تواند از منظر توجه به «کمیت جشنواره» اتفاقات مثبت و قابل تقدیری را شامل شود؛ اما قطعا از نظر «کیفیت جشنواره» نوعی نگرانی را موجب و حتی روند برگزاری این رویداد مهم سینمایی کشور را در مسیر اِعمال مدیریت و حاکمیت گونه‌ای از «فاشیسم» (Fascism) متصور می‌سازد!