الوند: حواشی، باندبازی و دروغ پردازی در رسانه های تخصصی سینمایی به چشم می خورد/ قلم فروشی و حمایت از فیلم های سطحی و نازل و رانت خواران بسیار زننده است

سینماپرس: سیروس الوند کارگردان و منتقد سینما در رابطه با عملکرد غلط برخی رسانه های تخصصی سینمایی و روابط عمومی های نهادهای گوناگون مرتبط با سینما گفت: حواشی، باندبازی و دروغ پردازی در رسانه های تخصصی سینمایی به شدت به چشم می خورد و این اتفاقات بسیار تلخ و ناراحت کننده است و باعث می شود تا اعتماد از کسانی که اهل فرهنگ و هنر هستند نیز سلب شود.