افزایش قیمت بلیت سینما ها از اول فروردین 97

تغییر قیمت بلیت سینما ها بر اساس تصمیم گیری وزارت ارشاد انجام می شود و از اول فرودین ماه 1397 اعمال خواهد شد. - : با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و تولید در سینمای ایران بلیت سینما ها مانند دو سال گذشته در سالن های مدرن افزایش خواهد داشت. قیمت بلیت سینما های مدرن 15000 تومان خواهد شد و قیمت بلیت سینما های ممتاز تغییری نخواهد داشت. در سال 95 بلیت سینما های مدرن 10000 تومان در سال 96 بلیت سینما های مدرن 12000 تومان و ...
منبع خبر: مردم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی