اعضای هیأت علمی همایش «سینما در عصر دیجیتال» حکم گرفتند

سینماپرس: با حکم روح الله حسینی دبیر همایش و مدیر مدرسه ملی سینما، اعضای هیأت علمی نخستین همایش «سینما در عصر دیجیتال» منصوب شدند.