اعتراضات احمد نجفی به بی عدالتی و مافیای سینما/ چرا بعضی ها باید سلطان بی تاج و تخت سینما باشند؟

احمد نجفی بعد از سالها سکوت نسبت به مافیای سینما در شورای صنفی نمایش اعتراض کرد و برای بررسی این موضوع از سازمان بازرسی دادخواهی کرد.