اعتبار رسانه ملی نزد مردم با ساخت سریال های نازل و بی دغدغه از بین رفته است

سینماپرس: حسین گیتی منتقد پیشکسوت سینما درباره سریال های نوروز ۹۸ گفت: سریال های نوروزی ۹۸ یکی از دیگری ضعیف تر بودند؛ متأسفانه رسانه ملی مدت ها است که مرتباً چه در زمینه برنامه سازی و چه در زمینه سریال سازی عقبگرد جدی دارد و ما شاهد تولید آثار ارزنده و قابل توجه در آن نیستیم، این اتفاق در حالی است که در دهه های گذشته برخی آثار شاخص تلویزیون باعث می شد تا خیابان ها خلوت شود و مردم دیدن برنامه های جذاب تلویزیون را از دست ندهند.