اصغر نعیمی از شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران رفت/ سپیده ابرآویز جایگزین شد

سینماپرس: شورای مرکزی انجمن منتقدان با استعفای اصغر نعیمی موافقت کرد و پیروی این اتفاق سپیده ابرآویز جایگزین وی در شورای مرکزی شد.