اشکال جدی به عملکرد صداوسیما وارد است/ رئیس رسانه‌ملی بایستی پاسخگو باشد/ اخطار به ارشاد درباره جریان مبتذل سینما

سینماپرس: سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: یکی از انتقادات جدی به علی عسکری این است که می‌گوید "صداوسیما پول ندارد" و به همین‌خاطر باید صداوسیما تریبونی بشود که هر نکته‌ای را دولت می‌خواهد مطرح کند و از طرفی دیگر این اجازه به طیف پرهیاهوی سینمایی هم داده می‌شود که تریبون ملی را در اختیار بگیرند و بگذارند هر رفتاری می‌خواهند انجام دهند.