اسامی راه‌یافتگان به جشـنواره نقالی و پرده‌خوانی «غدیـر»

سینماپرس: اسامی شرکت کنندگان در سـومین جشنواره‌ سراسری نقالی و پرده‌خوانی «غدیر» (نقالان علوی) اعلام شد.