از مقابله با باندبازی و رانت خواری تا جمع آوری بساط سینمای مبتذل در پوشش «کمدی» و لزوم توجه به سینمای ارزشی/ وضعیت معیشتی اهالی سینما را دریابید

سینماپرس: تعدادی از سینماگران گفتند: نیاز به حضور مدیری داریم که با باندبازی و رانت خواری در سینما مقابله کند، بساط فیلم های مبتذل به اسم سینمای کمدی را جمع نماید و در مقابل به سینمای ارزشی توجه کند. همچنین بخش عمده ای از سینماگران نسبت به بی توجهی به وضعیت بد معیشتی و بیکاری گسترده اهالی سینما انتقاد کردند.