از شگفتی دختر لر تا ضرورت بررسی یک پدیده در سینما

ضرورت بررسی حضور دیجیتال به عنوان پدیده نوظهور در سینمای ایران چیست؟ - سینمای ایران از آغاز حیات فراز و فرودهای بسیاری به خود دیده و به فراخور بضاعت زمانه، دستاوردهای فراوانی را به دست آورده است که یکی از عوامل مهم در این مسیر ورود تکنولوژی و نو به نو شدن ابزار در هنر و صنعت سینما است. تازگی در تجهیز وسایل فیلمسازی تنها متعلق به سینمای ایران نبود و پیش از ورود به کشور ما سال ها قبل آزمون و خطاهای خود را در ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی