از جشنواره های سینمایی بزرگ و معتبر دنیا چه می دانید؟

جشنواره سینمایی و معتبر زیادی در دنیا برگزار می شوند، در این گزارش نگاهی به ساختارهای متفاوت برخی از آن ها داشتیم.