از تمرکز بر «فرهنگ عمومی» تا پیگیری «دیپلماسی رسانه‌ای»

سینماپرس: حاج‌قاسم با اختلاف بیش از هر نظامی دیگری در فرهنگ عمومی جامعه ایرانی تأثیرگذار بود و این تأثیرگذاری دامنه و طیفی وسیع را شامل می‌شد. تأثیرگذاری سردار سپاه قدس ایران در فرهنگ را باید از دو جنبه فرهنگ عمومی و فرهنگ تخصصی مورد بررسی قرار داد.