ارسال نسخه نهایی «بانو قدس ایران» به فجر با حضور همسر حاج احمدخمینی

خبرگزاری شبستان: رزاق کریمی گفت: در جشنواره سینما حقیقت اعلام کردم که به خاطر غیبت خانم طباطبایی فیلم من ناقص است. ایشان بعدها به تیم پیوستند و نسخه نهایی مستند به دفتر جشنواره فیلم فجر ارسال شده است.