ادامه صدور مجوزهای «شورای پروانه نمایش» در شرایط تطیلی سینماها

سینماپرس: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی سازمان امور سینمایی کشور با صدور پروانه نمایش یک فیلم موافقت کرد. این در حالی است که عموم سینماهای کشور در تعطیلی به سر می برند.