احسان امیری: تجهیزات اولین سینمای شهر در دانشگاه آزاد اسلامی اوز نصب شد

احسان امیری:

تجهیزات اولین سینمای شهر در دانشگاه آزاد اسلامی اوز نصب شد

مدرس دانشگاه و مسئول راه اندازی سینما:

تجهیزات برای راه اندازی اولین سینمای شهر اوز توسط گروه فنی شرکت نیکراد در دانشگاه آزاد اسلامی اوز نصب شد تا برای نمایش فیلم های روز کشور آماده شود.

مهندس احسان امیری با بیان ویژگی های وجود سینما در شهر که در رتبه بندی هنر به عنوان هنر هفتم از آن نام برده می شود اظهار کرد:

سعی می شود از ظرفیت های خوب ساختمان دانشگاه در راستای فعالیت های عملی دانشجویان استفاده شود و بدین خاطر روی تئاتر و سینما نیز کارشده است.

وی افزود:

سیاست دانشگاه آزاد اسلامی برنامه ریزی در راستای طرح اقتصادی دانش بنیان و حضور معقول در فعالیت های خدمات عمومی نیز هست و با توجه به نبودن سینما در شهر اوز تلاش شد بعد از ایجاد تالار کف تئاتر که با استاندارد مناسب ساخته شده و هم اکنون مورد بهره برداری است برای ایجاد سینما نیز اقدام شود و پس از اخذ پروانه فعالیت سینما ا …