اجاره ۱/۵ دانگِ سینما ماندانا ماهی ۲۰میلیون!

آگهی عجیب روی سایت دیوار: اجاره ۱/۵ دانگِ سینماماندانا ماهی ۲۰میلیون. مدیر این سینمای سرگروه رییس انجمن سینماداران وعضو شورای صنفی نمایش است.