آیا «هنر متعهد» وجود دارد؟

سینماپرس: استعمال تعبیر «هنر متعهد» در باطن امر به معنی بازی در زمین غرب است. ما با پذیرش پیش‌فرضی که در تفکّر غربی وضع شده، به دست خود راه هرگونه تولید تئوری در حوزه‌ی هنر را می‌بندیم و تا این راه گشوده نشود، امیدی نیست که با تکنیسین‌های تربیت شده‌ی دانشگاه‌های هنری، جریان هنر و هنرمند در ایران، به خدمت اهداف انقلاب اسلامی در آید.