آیا سینما نمی‌تواند پروپاگاندا باشد؟

سینماپرس: هنر سینما در تاریخ دارای ابعاد مهم سیاسی و فرهنگی است و با مطالعه تاریخ سینما می‌توان به آن‌ها رسید.